DORADZTWO - OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA Pozyskiwanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Pozyskiwanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej PDF Drukuj Email

Zachęcamy do przeczytania artykułu poświęconego pozyskiwaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kto może ubiegać się o pomoc?

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Po­wia­towym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków Funduszu, jednorazowo środki na podjęcie dzia­łalności gospodarczej, rolniczej albo na wnie­sienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wyso­kości określonej w umowie zawartej ze starostą, jeżeli jeszcze nie otrzymała środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

Warunki udzielania pomocy

Dokonując rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie środków starosta bierze pod uwagę:

 • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki
 • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność gospodarczą
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków
 • zakres uprawnień i kwalifikacji wnioskodawcy
 • wysokość zadeklarowanych środków własnych wnioskodawcy
 • wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym

Osoba niepełnosprawna składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, najczęściej są to odpowiednio terytorialnie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek, którego wzór określony został w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 2007 r., Nr 194, poz. 1403 z późn. zm).

Starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Przed podpisaniem umowy wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia staroście odpowiednio:

 1. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 2. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
 3. kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej
 4. kopii decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników
 5. kopii zawiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę

Przekazanie środków może nastąpić przed dniem przedstawienia przez wnioskodawcę kopii koncesji lub zezwolenia, jeżeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a wnioskodawca zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków.

Wysokość środków przeznaczonych na podjęcie działalności

Maksymalna wysokość przyznanych środków nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Przyznane środki udzielane są zgodnie z zasadami programu de minimis.

Umowa pomiędzy wnioskodawcą a starostą określa w szczególności:
1) zobowiązanie starosty do:
wypłaty środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,
co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez wnioskodawcę, w czasie obowiązywania umowy;
2) zobowiązanie wnioskodawcy do:
a) przeznaczenia środków na cel określony w umowie,
b) prowadzenia działalności, lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
c) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty,
d) umożliwienia wykonania przez starostę czynności weryfikacyjnych,
e) informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
f) rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie,
g) zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,
h) zabezpieczenia zwrotu kwoty środków w formie poręczenia, w tym poręczenia spółdzielni socjalnej, weksla z poręczeniem wekslowym, gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika,
3. Odsetek, o których mowa w punkcie 2 litera. g nie nalicza się w przypadku, gdy środki zostały wypłacone wnioskodawcy w wysokości wyższej od należnej z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy.
4. Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga również formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Osoba niepełnosprawna nie otrzyma środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, gdy ten sam cel sfinansuje wcześniej z innej pomocy finansowej uzyskanej z pieniędzy publicznych.

Podstawa prawna